رهپویان سلامت

برای رشته های: بهداشت محیط- محیط زیست- مهندسی آب- عمران محیط زیست و سایر رشته های مرتبط

ليست سموم حشره كش مجاز....

 

 

ليست سموم حشره كش مجاز وارداتي طبق نامه شماره 2182 /6ب -12/4/85

اداره كل سلامت محيط و كار

 

رديف

شركت توليد كننده

كشور

نوع كالا

نام وارد كننده

1

HANGHOU  MARCH

CHEMICAL

چين

Lambdacyhalothrin10pct

Diazinon30 pct wp-Metalaxy5PCT

G-cyflothrin10PCT wp-permethrin25PCT-

Carbaryl40PCT wp

برزگر

2

Modern insecticides

هند

سم سايپرمترين

برزگر برجسته

3

Agrochem

مصر

سم پرمترين

به آور

4

aventis

فرانسه

سم تكنيكال دلتا مترين

بهاور شيمي

5

HERANBA

هند

سم دلتا مترين

بهاور شيمي

6

UNITED PHOSPHORUS

هند

سم سايپرمترين تكنيكال

بهاور شيمي

7

ZHANGJAGANG

چين

سم پرمترين 20%EC

پاپتيال

8

BAYER

آلمان

سم سيفلوترين

پخش فراورده هاي پزشكي ايران

9

AVENTIS ENVIRONMENTAL

فرانسه

حشره كش فايكامFICAM WP80PERCEN

پخش فراورده هاي پزشكي ايران

10

BAYER

آلمان

سم سولفاك

پخش فراورده هاي پزشكي ايران

11

HERANBA INDUSTRIES

هند

سم سايپرمترين

پرتو ناز

12

BHARTA RASAYAN

هند

سم سايپرمترين

پرتو ناز

13

AL KHAJA

هند

سم سايپرمترين

پرتو ناز

14

BHARTA RASAYAN

هند

سم پرمترين

پرتو ناز

15

BHARTA RASAYAN

هند

سم پرمترين

پرتو ناز

16

BHARTA RASAYAN

هند

سم پرمترين تكنيكال

پرتو ناز

17

avenits

فرانسه

سم دلتا مترين

پرتو ناز

18

HAND ASSOCIATES LIMITED

چين

سم سايپرمترين-تترامترين-پپرونيل بوتوكسايد

دنياي بهداشت

19

HAND ASSOCIATES

چين

تترامترين پپرونيل بوتوكسايد

دنياي بهداشت

20

degesch

آلمان

قرص حشره كش فوستوكين

سعيده دلواري زاده

21

SINOCHEM

چين

سم پروپوكسور

سميران

22

BHARTA RASAYAN

هند

سم سايپرمترين

سميران

23

Sainocheme yangzoo

چين

سم پروپوكسور

سميران

24

Sinocam jiangso

چين

سمPROPOXURE

سميران

25

BAYER

فرانسه

سم دلتا مترين

  سهامي دارويي كشور

26

WHOPES

فرانسه

سم دلتا مترين5%

سهامي دارويي كشور

27

Bayer environmental

فرانسه

سم دلتا مترين5%WP

سهامي دارويي كشور

28

Bayer

فرانسه

سم دلتا مترين5%WP

سهامي دارويي كشور

29

BAYER

فرانسه

سم دلتا مترين5%WP

سهامي دارويي كشور

30

BAYER

فرانسه

سم دلتا مترين WP 5PCT

سهامي دارويي كشور

31

HI-VISION INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY

فرانسه

سم بايلوترين پاي پرونيل بوتوكسايد – پرمترين

شيمي قهرمان

32

Avenits

فرانسه

بيو آلترين

شيمي قهرمان

33

AVENITS

اتحاديه اروپا

سم دلتا مترين

شيمي قهرمان

34

LIMARU N.V

هلند

سمesbinothnin

شيمي قهرمان

35

CHINA NUTIONAL CHEMICAL

چين

سم تترامترين

شيميايي رازي

36

ENDORA

ايتاليا

سم تترامترين

شيميايي رازي

37

ENDORA

ايتاليا

سم TETRAMERIN PIPERONYL BUTOXIDE ULTRA GRADE

شيميايي رازي

38

Beharat rasayan limited

هند

سم سايپرمترين

شيميايي هف

39

NINGBO MARCH CHEMICAL

چين

سم فرايند شده LAMBDA CYHALOTHRIN

عباسعلي همت نزاد

40

FARCH CHEMIC

‍ژاپن

اسپري حشره كش

علي اكبر فرامرزي

41

HERANBA INDUSTRIES LIMITED

هند

سم سايپرمترين93%

فراورده هاي پزشكي ايران

42

ANENTIS

فرانسه

سم فايكام

فراورده هاي پزشكي ايران

43

BAYER

آلمان

سم سولفاك

فراورده هاي پزشكي ايران

44

ANENTIS

فرانسه

سم فايكام FICAMW80%

فراورده هاي پزشكي ايران

45

BAYER

فرانسه

سم سيفلوترين 10%

فراورده هاي پزشكي ايران

46

BIESTER FELD SIEMDGLASS

هند

سم پرمترين 93%

فراورده هاي پزشكي ايران

47

ENDORA

ايتاليا

سم تترامترين-سم پاپيرونيل بوتوكسايد

فومن شيمي

48

Limaru nv

بلژيك

سم پرمترين

فومن شيمي

49

ZOBELE

ايتاليا

سم پاي نامين نورت

فومن شيمي

50

FMC

امريكا

سم پرمترين

فومن شيمي

51

FMC

امريكا

سم سايپرمترين

فومن شيمي

52

SUMITOMO CHEMICAL

ژاپن

سم PYNAMIN FORT

فومن شيمي

53

ENDURA

ايتاليا

سم تترامترين تكنيكال گريد 92%MIN

فومن شيمي

54

ENDURA

ايتاليا

سم تترامترين تكنيكال 92%

فومن شيمي

55

BAYER

آلمان

سم concentrate vl1-concentrate vl9

فومن شيمي

56

LANXESS

آلمان

سم سايفلومترين

فومن شيمي

57

bayer

آلمان

سم ترانسفلوترينtransfluthrin

فومن شيمي

58

Hand associates limited

آمريكا

سم پرمترين

فومن شيمي

59

ENDURA

ايتاليا

سم تترامترين MIN92%

كاسپين

60

FUAKILLA LIMITED

چين

قرص خام حشره كش ويپ مت

كيمياكار

61

FOMAKILLA

ژاپن - چين

قرص خام حشره كش

كيمياكار

62

FUAKILLA LIMITED

چين

قرص خام حشره كش

كيمياكار

63

TAKASAGO

ژاپن

اسانس حشره كش tic/c 05.439

كيمياكار

64

FUMAKILLA

چين

قرص حشره كش برقي

كيمياكار

65

Sinoshem yangzhou

چين

سم سايپرمترين

كيمياكار

67

Sinochem yangzhou

چين

سم دي الترين

كيمياكار

68

Sinochem jiangso

چين

سم پارا دي كلرو بنزنdicholorobenzen

كيمياكار

69

ACROCHEM

مصر

سم پرمترين تكنيكال

گياه

70

SINOSHEM YANGZHOU

چين

سم تترامترين 95%-دي آلترين 95%-پاپرونيل بوتوكسايد93%-ديفنوترين95%

گياه

71

SUMIT AGRO INTERNATIONAL

ژاپن

سم GOKILAHT TG

گياه

72

 

سوييس

حشره كش

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ ساعت 11:43 توسط مهندس محمدی |